Är Leksands grundskola för dyr? Del 3, nybyggnation.

I förra inlägget gick vi igenom jämförelser med andra kommuner i olika grupper avseende kostnader för grundskolan. Nu ska vi kort beröra kostnader för investeringar och diskutera rimligheten i att bygga nya skolor.

Samtidigt som det flaggas för underskott i kommunen planeras och genomförs stora investeringar. Detta har ifrågasatts men bemötts med svaret att “drift och investeringar” inte är samma pengar. I privata sammanhang belastar lånefinansierade investeringar “driften” genom ränta och amorteringar. Den kommunala ekonomin skiljer sig givetvis mot den privata. Å ena sidan finns möjligheter till förmånlig finansiering via Kommuninvest vilket ur ett perspektiv kan göra investeringar “billiga”. Å andra sidan måste kommunen skriva av dessa investeringar vilket gör att de belastar driften om än över en längre tid, precis som räntan också gör.

I förvaltningens översyn föreslås att nedläggningar av skolor utanför centralorten ska kompenseras med ny- och tillbyggnationer i Noret. Men …

… är det rimligt att bygga nya skolor centralt istället för att satsa på de vi redan har?

Så här skriver förvaltningen i Mål och Budget 2019-2021:

2.3 Investeringsbudget

Leksands kommun har en relativt hög genomsnittlig årlig investeringstakt för sin kommunstorlek. Höga investeringsnivåer för kommunen leder till högre genomsnittliga kostnader på grund av ökade avskrivningskostnader. Om kommunen inte klarar av att finansiera investeringarna med egna medel ökar också räntekostnader på grund av ökad belåning. Det ställer i sin tur krav på sänkta kostnader i driftverksamheterna för att nå överskottsmålen.

Ytterligare investeringar genom byggnation av nya skolor får således uppenbara effekter även på driften som helhet. Istället för att lägga pengar på att bygga nytt borde det rimliga vara att satsa på de skolor vi redan har. Eller som Leksandsbostäder och agnasARK avslutar sin slutsats i “Underlag till skolutredning 2018” …

Att bygga nya skolor när lokaler redan finns är ett dyrt alternativ.