Är Leksands grundskola för dyr? Del 2, andra kommuner.

I förra inlägget jämförde vi Leksands kostnader för grundskolan med statistiska förväntningar. Nu ska vi titta närmare på hur Leksands kostnader för grundskolan står sig i jämförelse med andra kommuner.

Via Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, kan vi göra jämförelser med andra kommuner i flera olika grupper. De vi presenterar här är kommuner i Dalarna, kommuner med 15 000 – 16 000 invånare (lika stora kommuner), liknande kommuner enligt två perspektiv (grundskola och socioekonomiskt), samt landsbygdskommuner med besöksnäring.

Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar den kommun som är i fokus. Jämförelsegrupper finns för olika verksamhetsområden, t ex grundskola. (Läs gärna mer om grupperingarna på Kolada.se).

Landsbygdskommuner med besöksnäring är den kommungrupp i SKL:s kommungruppsindelning som Leksand tillhör. Indelningen används för att underlätta jämförelser och analyser i olika statistiska sammanhang och är utarbetad av SKL:s statistiksektion.

Dataunderlaget är hämtat från SCB och består i de här fallen av faktiskt ekonomiskt utfall avseende kostnad för grundskola F-9, kr/elev, för respektive kommun och år. Nedan följer de fem jämförande diagrammen där kommunerna är sorterade i stigande ordning efter utfallet 2017.

Kommuner i Dalarna
Kostnad grundskola, kr/elev. Dalarnas kommuner.
Lika stora kommuner
Kostnad grundskola, kr/elev. Kommuner med 15 000 – 16 000 invånare.
Liknande kommuner, grundskola
Kostnad grundskola, kr/elev. Kommuner med liknande grundskola.
Liknande kommuner, socioekonomi
Kostnad grundskola, kr/elev. Kommuner med liknande socioekonomi.
Landsbygdskommuner med besöksnäring
Kostnad grundskola, kr/elev. Landsbygdskommuner med besöksnäring.

Leksand utmärker sig, återigen, som en kommun som lägger lite pengar på grundskolan. I två av fem jämförelsegrupper är Leksand den snålaste grundskolekommunen varav den ena är den som SKL ser oss som jämförbar med ur flera perspektiv. I en gruppering är vi näst snålast, i en annan tredje snålast och som bäst placerar vi oss som den fjärde snålaste grundskolekommunen.

Det är också resurstilldelningen som drar ner Leksands placering i Lärarförbundets ranking “Sveriges bästa skolkommun”. Jämfört med föregående års ranking backar Leksand dessutom på den punkten. Efter de två inledande inläggen i den här artikelserien är frågan uppenbar …

… borde vi verkligen följa förvaltningens förslag att satsa ännu mindre på grundskolan i Leksand?

I nästa inlägg berör vi kommunens investeringar och diskuterar rimligheten i de nybyggnationer som föreslås i ”Översyn av Leksands kommuns grundskoleorganisation”.