Vi vill verka för en landsbygd med självförtroende och vinnande drivkraft. Vi tror på landsbygden och kraften i de människor som finns där!

Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion

uppdrag av Region Dalarna genomför Magnus under hösten 2012 en förstudie om hur Dalarna ska arbeta för att bli ”Sveriges bästa ungdomsregion”.

”Dalarna behöver de ungas entusiasm, drivkraft och kompetens. Vi vill att unga ser Dalarna som en attraktiv region där man som ung blir sedd, har möjlighet att påverka, skaffa sig utbildning och arbete samt bilda familj.  Konkurrensen om kompetens, kapital, idéer och befolkning är hård mellan olika regioner och olika länder. För att stå oss i denna konkurrens måste vi vara en attraktiv region för unga.

För att kunna ta ytterligare steg och arbeta i enlighet med Europa 2020, den nationella ungdomspolitiken och Dalarna 2020 har Region Dalarnas direktion beslutat att genomföra denna studie för omvärldsanalys och identifiering av utvecklingsområden inom ungas levnadsvillkor för att arbeta vidare med mot målet att bli Sveriges bästa ungdomsregion.”

- Region Dalarna i bakgrunden till beslutet om studien, 2012

Syftet med förstudien är att utreda och ta fram en plan för hur Region Dalarna och andra aktörer i regionen bör jobba för att bli och vara ”Sveriges bästa ungdomsregion”. Studien ska ta sitt avstamp i en omvärldsanalys baserad på de fem ungdomspolitiska strategiområdena. Utvecklingsmöjligheter och behov kopplade till de ungdomspolitiska strategiområdena ska identifieras och, för vissa områden, ska projektformuleringar tas fram för det vidare arbetet med ungas levnadsvillkor. Studien ska också ta fram en definition för vad det skulle kunna innebära att vara ”bästa ungdomsregion” och kartlägga lokala och nationella nyckelaktörer och samverkansparter.

Till Direktionens möte i februari 2013 ska ett skriftligt beslutsunderlag tas fram, tillsammans med studiens referensgrupp, för Region Dalarnas fortsatta arbete med unga i den regionala utvecklingen.

Förstudierapporten finns att läsa i sin helhet här.


Håll koll på hashtaggen #ungregdala om du vill följa arbetet med förstudien.